O nas

 

Trochę historii.

   Nasze przedszkole powstało w 1968 roku w budynku zaadaptowanym po Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi. Zlokalizowane jest w centrum miejscowości. Najpierw były to tylko dwie grupy ; grupa dzieci młodszych
( 3,4,5 letnich) i starszych (6 letnich).

     Przedszkole wydawało 3 posiłki : śniadanie, obiad i podwieczorek. Oddziały czynne były od 6.30 do 15.30.
W przedszkolu pracowały  4 nauczycielki. i 2 kucharki

     Obecnie w przedszkolu mieści się 5 sal zabaw, 2 szatnie, 4 łazienki, kuchnia oraz przestronne korytarze.
Do dyspozycji dzieci jest także plac zabaw, który sukcesywnie wzbogacany jest o nowe elementy.

     Jesteśmy placówką, która zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Placówka realizuje podstawę programową określoną
w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, a także cele wychowania przedszkolnego, którymi są:

 

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych
  im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych
  i trudnych sytuacjach
  w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi
  i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i psychofizycznych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej /do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej/ oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności
  i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

   W naszym przedszkolu funkcjonuje pięć grup wyodrębnionych ze względu na wiek dzieci.  W ciągu roku szkolnego na wszystkie dzieci czeka wiele atrakcji, jak wycieczki ekologiczne i krajoznawcze, wyjazdy do teatru, Zamku i muzeum oraz inne okazjonalne, a także uroczystości przedszkolne, np. Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny. Tradycją stały się także comiesięczne spotkania „z teatrem” w ramach których odwiedzają nasze przedszkole aktorzy z różnych miast naszego regionu.